Πιστοποιήσεις

Η Marine Technical Experts

Πιστοποιήσεις

Η Marine Technical Experts διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 45001:2018 ως εγγύηση για την ποιότητα, το περιβάλλον, την ασφάλεια των υπηρεσιών μας και τις προσπάθειές μας για συνεχή βελτίωση.

ISO 9001:2015

Αρ. Πιστοποιητικού: GR001227

ISO 14001:2015

Αρ. Πιστοποιητικού: GR001228

ISO 45001:2018

Αρ. Πιστοποιητικού: GR001226

Το σύστημα διαχείρισης της Marine Technical Experts συμμορφώνεται με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και το Πρότυπο Ασφάλειας & Υγιεινής («OHSAS») 45001.

Τα παραπάνω πρότυπα του ISO υποστηρίζονται πλήρως από τη Διοίκηση της εταιρίας και καθίστανται σαφή και κατανοητά σε κάθε υπάλληλό της.

Η συμμόρφωση της Marine Technical Experts με όλα τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από την BUREAU VERITAS.

Στόχος της Marine Technical Experts είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και της εταιρίας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου της, προβαίνει στα παρακάτω:

 • Αναγνώριση του πλαισίου της Εταιρίας και εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 αναλόγως.
 • Ικανοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου , που εμπλέκεται εστιάζοντας στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.
 • Η Εταιρεία θέτει μετρήσιμους στόχους τους οποίους και αναλύει για να εξασφαλίσει συνεχή βελτίωσή της.
 • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Η Marine Technical Experts λαμβάνει υπόψη τις νομικές απαιτήσεις και προτάσεις των πελατών με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Κάθε υπάλληλος της Marine Technical Experts είναι εξοικειωμένος με το πρότυπο του ISO 9001.
 • Κάθε υπάλληλος της Εταιρίας παρακολουθεί σεμινάρια και εκπαιδεύεται σε κάθε πτυχή των καθηκόντων του.
 • Σε τακτική βάση η Διοίκηση της Marine Technical Experts αξιολογεί την πρόοδο κάθε μεμονωμένου έργου.

Η Πολιτική της Marine Technical Experts σχετικά με το παραπάνω Πρότυπο Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επείτα από ζήτησή της.

Η Marine Technical Experts έχει καταφέρει να ακολουθεί ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ πολιτική σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος , μέσω συνεχών προσπαθειών . Σύμφωνα με αυτή την ισχυρή δέσμευση, η περιβαλλοντική πολιτική της Marine Technical Experts συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001:2015 και τους διεθνείς κανονισμούς. Για την επίτευξη αυτών, προβαίνει στα παρακάτω: 

 • Συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις. (Όπως ισχύει και κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρία)
 • Η Marine Technical Experts όχι μόνο λαμβάνει υπόψη όλες τις προφυλάξεις για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά υποχρεώνει τόσο τους πελάτες όσο και τους συνεργάτες της να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες ,θεσπίζοντας τις κατάλληλες διασφαλίσεις.
 • Κορυφαία προτεραιότητα της Marine Technical Experts είναι η πρόληψη περιβαλλοντικών συμβάντων.
 • Η Marine Technical Experts έχει αξιολογήσει όλους τους εντοπισμένους κινδύνους για το περιβάλλον και έχει συνάψει συμφωνίες με πιστοποιημένες εταιρείες για την ανακύκλωση πιθανών επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Κάθε υπάλληλος της Marine Technical Experts είναι εξοικειωμένος με τα πρότυπα ISO 14001.
 • Για να συμμορφωθεί με την Πολιτική, η Marine Technical Experts πραγματοποιεί τις κατάλληλες επιθεωρήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδός της.

Η πολιτική της Marine Technical Experts σχετικά με το παραπάνω Περιβαλλοντικό Πρότυπο είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έπειτα από ζήτησή της.

Η Marine Technical Experts και η Διοίκησή της δεσμεύονται πλήρως να διασφαλίζουν όχι μόνο την υγεία αλλά και την ασφάλεια και ασφάλεια όλου του προσωπικού της εταιρείας και οποιωνδήποτε άλλων ατόμων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρήση και τις δραστηριότητές της. Για την επίτευξη αυτου του στόχου της, προβαίνει στα παρακάτω:. 

 • Συμμόρφωση με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς και συνεκτίμηση του προτύπου που συνίσταται από το ISO 45001.
 • Η Marine Technical Experts παρέχει όχι μόνο την απαραίτητη εκπαίδευση από τεχνικούς ασφαλείας, αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας για να διασφαλίσει , ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας μπορούν να επιτύχουν την εργασία τους με ασφάλεια στο περιβάλλον όπου την εκτελούν.
 • Παροχή και διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για την αποφυγή ανθρώπινων τραυματισμών και απώλειας ζωής.
 • Η Marine Technical Experts διενεργεί συνεχής εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού της.

Η πολιτική των Marine Technical Experts σχετικά με το παραπάνω Πρότυπο Ασφάλειας & Υγιεινής είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έπειτα από ζήτησή της.